+ Ana sayfanız yapın! + Favorilerinize ekleyin! RSS Kayıt
Ol
e-Bülten Kayıt Giriş Yap
 
 
 
 
Sağlık Paneli Ana Sayfa Yazdır Arkadaşına Gönder
Acil / MAKALELER Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin
 
 
ALT BAŞLIKLAR
Listelenen içerikleri, belli bir alt başlıkta/alt branşta filtrelemek için, aşağıdaki listeden seçim yapabilirsiniz.

+ Tüm Alt Başlıklar + Genel Konular

MAKALELER: Hastanelerin Yangından Korunması

İçerik Eklenme Tarihi: 6/2/2009

Yazar
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin

Paylaş ve Kaydet

Hastanelerimiz sahip oldukları yoğun insan trafiği, kullanılan gelişmiş tıbbi cihazlar ve güçlü ısıtma sistemleri (mutfak, kalorifer, sterilizasyon vb.) ile bu üç yangın sebebi açısından da önemli riskleri barındırmaktadır.

Ülkemizde yangına en çok sigara, elektrik kontağı ve bacalar yol açmaktadır.

Hastanelerimiz sahip oldukları yoğun insan trafiği, kullanılan gelişmiş tıbbi cihazlar ve güçlü ısıtma sistemleri (mutfak, kalorifer, sterilizasyon vb.) ile bu üç yangın sebebi açısından da önemli riskleri barındırmaktadır. Nitekim gece gündüz yaşayan büyük kurumlar olan hastanelerimizde bugüne kadar birçok kez yangın çıkmıştır.

Ancak Bursa’da yaşanan yangın, bu kez çok sayıda yaşama da mal olmuştur. Bu tür felaketler genellikle milat özelliği taşırlar. Sağlık Bakanlığı’nın gösterdiği hızlı ve kapsamlı reaksiyon, bu soruna kalıcı bir çözüm geliştirileceği konusunda bir iyimserlik yaratmıştır.

Aslında ülkemizde bu tür sorunlara karşı önlemler alınmış, sorumluluklar belirlenmiştir. Konu hastaneler olunca, doğal olarak ilk bakılacak düzenleme, kamu hastanelerinin çalışma biçimini belirleyen “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği”dir. Bu yönetmelikte güvenlik önlemleri Hastane Müdürü’nün görevleri arasında sayılmış, Başhekimi de sorumluluğa ortak etmiştir:

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ (Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13.01.1983, Sayı: 17927

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih 05.05.2005, Sayı: 25806)

HASTANE MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 147 - (20.02.2007 tarihli ve 26440 sayılı Resmi Gazete Madde 1) Hastane Müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

g)Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak Devlet Kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri titizlikle yürütür.

BAŞTABİBİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 110 - (05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 26)
c)Kurumun tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. Bu hizmetlerin yapılmasını izler, en az haftada bir defa denetler.

o)Kurumun bütün bölümleriyle, tesisat, cihaz ve malzemesini belirsiz zamanlarda ve sık sık kontrol eder. Bunlarda düzen, güvenlik, temizlik hususlarında rastladığı kusur ve noksanlara sebep olanlarla, bunları düzeltmeyenler hakkında gerekli işlemi yapar.

Bu yönetmelikte ayrıca olağanüstü hallere yönelik önlemler de oldukça ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır:

OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI HİZMETLERİ

Madde 19 - Olağanüstü hallerde (deprem, yangın, su baskınları, kasırga, tayfun, epidemiler gibi doğal afetler ile büyük kazalarda, toplu olaylarda) ve savaş durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara yatak ve ilaç tahsis konusunda alınacak tedbirler aşağıdaki hususlara uygun şekilde önceden planlanır.

a) Kurum içinde:
1) Boşaltma; gelecek hasta ve yaralı miktarına ve mevcut afete göre mümkün olduğu kadar çabuk ve emin bir şekilde hasta ve personelin kurumdan veya kurumun bir kısmından çıkarılmasıdır.
2) Genişleme; boş yerlere karyola, şezlong, masa ve benzer eşyanın konularak yatak adedinin arttırılması ve böylece kurum kapasitesinin genişletilmesidir.
3) İlk yardım mahallinde yapılacağından, yardım çantaları bulunan seyyar ekipler teşkil edilmelidir.
4) Olağanüstü durumlarda bir kişi emir verir. Bu da baştabip veya onun görevlendireceği bir kişidir.
5) Gerek boşaltma ve gerekse genişleme durumlarında, çıkarılacak hastaları servis veya nöbetçi tabibi tayin eder.
6) Planlama yapılırken, kurumun tıbbi, idari ve mahalli hizmetleri ile bütün personel göz önüne alınmalıdır. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler personeli önceden düzenlenecek şekle göre acele olarak haberdar edilirler.
7) Hasta ve yaralılar için kabul ve çıkarma yeri olarak kurumun giriş katında geniş bir yer ayrılmalıdır. Muayene sonucu yaralı ve hastaların nerelere yatırılacakları burada saptanır.
8) Hasta ve yaralılar kurumun bir odasında hazırlanan ilk tedavi yerine gönderilir. Burada şok, cerrahi ve tıbbi tedavi ile kırıklar ve yanıklar için gerekli tedbirler alınır.
9) Olağanüstü durumlarda olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları genel planı çerçevesinde il savunma sekreterliği ve ilgili kuruluşlarca hazırlanacak mahalli planlara göre gerekli ilaç ve sıhhi malzeme, baştabibin emri ve başeczacının sorumluluğu altında kurum mevzuatına uygun olarak sağlanır.

b) Kurum dışında
1) Olağanüstü durumlarda yataklı tedavi kurumu ile kaza yeri arasındaki ulaşımı sağlayacak araçların, idari makamlarla koordinasyon yapılarak plaka numaraları ve şoförlerin ad ve soyadları saptanmalı, ayrılanların yerine yenileri konulmalıdır.
2) Olağanüstü hallerdeki kurum hizmetlerinin iyi işleyebilmesi için önceden sivil savunmanın işbirliği ile planlama yapılır ve buna idare edecek bir komite kurulur. Yapılan plan her çeşit afetlerde uygulanabilecek nitelikte olmalı ve Tabii Afetler Kanununa aykırılık taşımamalıdır.

Hastanelere yönelik bu düzenlemenin dışında, daha genel yasal düzenlemeler de uygulayıcılara yol göstermektedir. Burada özellikle iki yönetmelik dikkat çekmektedir:

 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”,
 28 Aralık 1988 tarih ve 20033 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği”,

Görüldüğü gibi, hastanelerimizin yangından korunması konusunda önemli bir yasal boşluk olduğu söylenemez. Yangın tehlikesinin yanı sıra, hastanelerin diğer acil durumlara karşı da hazırlıklı olması yasal düzenlemelerle zorunlu kılınmıştır. Bu amaçla alınacak önlemlerin kullanışlı ve ekonomik olabilmeleri için, birlikte değerlendirilmeleri uygun olacaktır.

Hastanelerin acil durum riskleri şöyle sınıflanabilir:

1. Rutin Aciller:
a. Kurum Dışından:
Hastanenin acil servisine yapılan, beklenen düzeydeki acil hasta/yaralı başvuruları kastedilmektedir.
Acil serviste şok-travma odası gibi özel yapılanmayı ve hızla toplanacak özel ekipler oluşturulmasını gerektiren kritik hasta/yaralı başvurusu da bu sınıfta kabul edilebilir.
b. Kurum İçinde:
İntihar girişimi, yüksekten düşme veya kalp krizi gibi farklı tipteki acil durumlar, hastane sınırları içerisindeki herhangi bir yerde de (servisler, bahçe, yemekhane vb.) ortaya çıkabilir. Hastane böyle bir durumda kendi söküğünü dikemez halde kalmamalıdır.

2. Kitlesel Aciller:
a. Kurum Dışından:
Büyük kazalar, toplu zehirlenmeler gibi bir anda çok sayıda hasta/yaralının geldiği durumlara karşı da hastane hazırlıklı olmak zorundadır.
b. Kurum İçinde:
Burada özellikle yangın, patlama, sızıntı gibi tehlikeler nedeniyle, hastanenin hızla tahliyesinin gerektiği durumlar kastedilmektedir.

3. Afet Hali:
Bir önceki maddede, ya hastane sağlamdır, ya da çevresi… Afet halinde ise hastanenin (ve bölge sağlık sisteminin) iş yükü birden çok artmış, aynı zamanda hastanenin hizmet kapasitesi de çok azalmıştır. Hastane açısından çok seyrek beklenen bir risk olmasına karşın, bu acil duruma karşı alınacak kapsamlı önlemler aynı zamanda diğer maddelerde tanımlanan risklere karşı da etkili olacağından öncelikle önerilmektedir.

Görüldüğü gibi hastaneler sürekli olarak çok farklı ve önemli risklerin tehdidi altındadır. Ancak hastanelerin bu acil durumlara karşı bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmaları olanaklı ve yararlıdır.

Bir elden koordine edilen ve hastanenin risk analiziyle başlayarak, taşıdığı tüm risklere karşı korunmasını hedefleyen bütüncül bir çalışma, bir yandan kaynakların daha verimli ve ekonomik kullanımını, diğer yandan da önlemlerin daha pratik ve uygulanabilir olmasını sağlayacaktır.

Ve unutulmamalıdır ki, alınacak önlemlerin kalıcı olmasını ve gerektiğinde başarıyla uygulanmasını sağlayacak olan insanlardır. Bu nedenle çalışmaların her aşamasına çalışanların en geniş şekilde katılımının sağlanması ve sürekli eğitim ve tatbikatlarla hazırlıkların çalışanlara en iyi şekilde öğretilmesini asla ihmal etmemek gerekmektedir.
 

Anahtar Kelimeler: afet yönetimi , hastane , yangın , önlem

Paylaş ve KaydetEN ÇOK OKUNANLAR

EN SON EKLENENLER
BRANŞ DOKTORU KİMDİR?
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin
Acil

p İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul Beyoğlu Hastanesinde Aile Hekimliği...

+ Devamını okumak için tıklayınız

  Acil
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin
Adli Bilimler
Prof.Dr. Sermet Koç
Aile Hekimliği Ve Check-Up
Uzm.Dr. Cüneyt Özüak
Anatomi
Prof.Dr. Salih Murat Akkın
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kaynar
Cinsel Sağlık
Prof.Dr. Doğan Şahin
Çevre ve Halk Sağlığı
Uzm.Dr. Murat Fırat
Çocuk Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Çokuğraş
Diş hekimliği
Dt. Celal Yıldırım
Dt. Saba Eryılmaz
Diyabet Ve Metabolizma
Prof.Dr. Temel Yılmaz
Enfeksiyon Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Eraksoy
Farmakoloji
Prof.Dr. Aydın Barlas
Genetik Bilimler
Prof.Dr. Turgut Ulutin
Göğüs Cerrahisi
Prof.Dr. Kamil Kaynak
Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. Gül Öngen
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr. M. Cihat Ünlü
Kardioloji
Prof.Dr. Zeki Öngen
Klinik Beslenme
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Kulak Burun Boğaz
Prof.Dr. Asım Kaytaz
Prof.Dr. Ferhan Öz
Psikiyatri
Prof.Dr. M. Kemal Arıkan
Sağlık Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı
Sağlık Tartışma Platformu
Op.Dr. M.Şükrü Güner
Sağlıklı Beslenme Ve Diyet
Doç.Dyt Emel Özer
Seyahat Sağlığı
Prof.Dr. Volkan Korten
Sosyal Psikiyatri
Prof.Dr. Doğan Şahin
Termal Sağlık Ve SPA Wellness
Prof.Dr. M.Zeki Karagülle
Tıbbi Onkoloji
Prof.Dr. Adnan Aydıner
Tıp Hukuku
Prof.Dr. Faik Çelik
Tıp ve Sanat
Prof.Dr. Faik Çelik
Üroloji
Prof.Dr. Emre Akkuş
 

 
 
 
Copyright 2020 Tüm hakkı saklıdır. Designed by: OrBiT
RSS Kayıt Ol e-Bülten Kayıt Giriş Yap
saglikpaneli.com ANA SPONSORLARI
saglikpaneli.com İÇERİK SPONSORLARI


SAĞLIK MERKEZİ KISA YOLLARI
Acil | Kardioloji | Adli Bilimler | Kulak Burun Boğaz | Aile Hekimliği Ve Check-Up | Diyabet Ve Metabolizma | Çocuk Hastalıkları | Farmakoloji | Anatomi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Çevre ve Halk Sağlığı | Diş hekimliği | Enfeksiyon Hastalıkları | Sağlıklı Beslenme Ve Diyet | Göğüs Cerrahisi | Seyahat Sağlığı | Üroloji | Sağlık Politikaları | Psikiyatri | Göğüs Hastalıkları | Genetik Bilimler | Tıbbi Onkoloji | Diş hekimliği | Sağlık Tartışma Platformu | Diş hekimliği | Klinik Beslenme | Diş hekimliği | Genel Konular | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Termal Sağlık Ve SPA Wellness | Diş hekimliği | Tıp Hukuku | Tıp ve Sanat | Cinsel Sağlık | Sosyal Psikiyatri |
SAĞLIK KONULARI
Cinsel Sağlık | Çocuk Psikolojisi | Diyabet | Domuz Gribi | Ergenlik - Adolesan Sağlığı | Erken Boşalma | Fitnes | Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | Grip ve Soğuk Algınlığı | Güzellik&Estetik | Hamilelik | HIV/AIDS | Hipertansiyon | İlkyardım | İnfertilite/Kısırlık | İnme | Kanser | Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi | Kuş Gribi | Obezite | Sağlık Mevzuatı | Sertleşme Sorunu | Ses Kısıklığı | Sigara | Stres | Tamamlayıcı Tıp |
Sağlık Paneli
Sağlık Paneli Hakkında | Kullanım Koşulları | Gizlilik Sözleşmesi | Yasaklı Ürünler | Ürün Listeleme Kuralları | Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Hakkında | Güvenli Alışveriş, Satıcı ve Alıcı Sözleşmesi | Güvenli Ticaret ve Ödeme Sisteminin Tanımı | Kişisel Sağlık Profili Yetkilendirme Sözleşmesi | Doktor Üyelik Sözleşmesi | Bize Ulaşın | E-bültenler | Üye Doktorlar | Üye Kurumlar | Doktor Ara | Kurum Ara | Forum | Tartışma Platformu
A - Z
Branşlar A-Z | Slide Show A-Z | Kadın Sorunları A-Z | Erkek Sorunları A-Z | Çocuk Sorunları A-Z | Anketler A-Z | İnteraktif Araçlar A-Z